Gulbīša pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Lūkass, Rolanda, Rolands, Ronalds, Erlends

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem


Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā

 

I  Vispārīgie noteikumi

 1. Gulbīša pamatskolas (turpmāk „skolas”) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk „noteikumi”) izdoti saskaņā ar :
  • Izglītības likumu,
  • Vispārējās izglītības likumu,
  • Bērnu tiesības aizsardzības likumu,
  • Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1338. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,
  • Ministru Kabineta noteikumiem Nr.277. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”,
  • Skolas Nolikumu.
 2. Noteikumi nosaka:

2.2.1. izglītojamo darba dienas organizāciju,

2.2.2. izglītojamo pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu,

2.2.3. izglītojamo tiesības,

2.2.4. atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar to saturu un izmaiņām.

 1. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.

II Darba dienas organizācija

 1. Mācības skolā sākas pulksten 9.00.
 2. Skolas durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā plkst.7.30
 3. Izglītojamie skolā ierodas laikā, lai līdz mācību priekšmetu stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.
 4. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu:

4.1. pirmais zvans skan 2 minūtes pirms stundas sākuma,

4.2. otrais zvans – norāda stundas sākšanos,

1 garš nepārtraukts zvans – nekavējoša evakuācija no skolas telpām.

 1. Mācību stunda ilgst 40 minūtes.
 2. Starpbrīžu ilgums:

pēc 1.stundas – 10 minūtes,

pēc 2.stundas – 10 minūtes,

pēc 3.stundas – 10 minūtes,

pēc 4.stundas – 30 minūtes,

pēc 5.stundas – 10 minūtes,

pēc 6.stundas – 10 minūtes,

pēc 7.stundas – 10 minūtes.

      (grozīts ar Pedagoģiskās padomes  sēdes 31.08.2016. lēmumu)

 

 

 

 1. Atsevišķos gadījumos ar direktora rīkojumu var būt izmanīts mācību stundas ilgums un starpbrīžu garumi. Mācību stundu zvanīšanas laika grafiks atrodas uz skolas ziņojuma dēļa.
 2. Mācību stundu un interešu nodarbību darbs skolā notiek saskaņā ar stundu sarakstu un interešu nodarbību sarakstu, ko apstiprina skolas direktors.
 3. Stundu izmaiņas nākošajai dienai direktore izliek uz ziņojumu dēļa līdz plkst.13.00. Izglītojamais pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar stundu izmaiņām. Ja mācību stundas beidzas ātrāk, tad klases vecākais pie direktores noskaidro izmaiņas un dara to zināmu klases biedriem.
 4. Ja izglītojamais nevar apmeklēt skolu, vecāku pienākums līdz plkst.9.00 informēt par to skolu (telefoniski vai elektroniski).
 5. Aizliegts mācību priekšmetu stundu (nodarbību) laikā aiziet no skolas bez klases audzinātāja (skolotāja, skolas vadības) atļaujas.
 6. Pirmdienās (nepieciešamības gadījumā) 8.45 ir skolas līnija, tā ir obligāta viesiem izglītojamajiem.
 7. Ārpusstundu, atpūtas pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā 21.45.
 8. Starpbrīžos izglītojamie var atrasties klasēs, bet šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākošās stundas darbam. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā.
 9. Katra mācību priekšmeta skolotājs vienojas ar klasi mācību gada sākumā par konkrētiem noteikumiem un to ievērošanas kārtību. Skolotājs drīkst pieprasīt izglītojamo parakstu par šo noteikumu ievērošanu.
 10. Izglītojamajiem precīzi jāievēro skolotāja norādījumi par mācību un uzskates līdzekļu lietošanu, drošības noteikumi mācību kabinetos.
 11. Virsdrēbes jāatstāj garderobē, mācību laikā telpās atrasties virsdrēbēs un tur tās glabāt nav atļauts, izņemot gadījumus, ja temperatūra mācību kabinetos ir zemāka par 18 grādiem pēc Celsija skalas.
 12. Izglītojamo apģērbam un apaviem jābūt tīriem un kārtīgiem, neizaicinošiem. Rudens, ziemas un pavasara periodā no 1.oktobra līdz 1.maijam veselības un higiēnas nolūkos izglītojamie skolas telpās lieto maiņas apavus.
 13. Uz skolu aizliegts nest mācību procesā nevajadzīgus priekšmetus.
 14. Stundu un ārpusstundu nodarbībās mobilajiem sakaru līdzekļiem jābūt izslēgtiem un tie nedrīkst atrasties uz sola.
 15. Atrodoties uz ceļa un autobusu pieturās, jāievēro ceļu satiksmes noteikumus, uzvedības, kultūras un sabiedrībā pieņemtās morāles un ētikas normas.

III  Izglītojamo tiesības

 1. Iegūt valsts vai pašvaldības apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību.
 2. Uz netraucētu mācību darbu stundās un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
 3. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.
 4. Mācību procesa laikā izmantot skolas telpas, bibliotēku, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus.
 5. Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus skolas dzīvas pilnveidošanai, neaizskarot citu personu cieņu un godu.
 6. Piedalīties skolas normatīvo dokumentu, kuri skar izglītojamo intereses, izstrādāšanā un pilnveidošanā, izsakot priekšlikumus.
 7. Iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus mācību vielas un papildjautājumu apguvē.
 8. Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības vērtējumu.
 9. Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem, to apjomu un citiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.
 10. Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
 11. Iesaistīties un darboties skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes darbā (atbilstoši to reglamentiem) un sabiedriskajā darbībā (skolā, pagastā/ pilsētā, novadā).
 12. Saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību skolā.
 13. Īstenot citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

IV  Izglītojamo pienākumi

 1. Ievērot klasesbiedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
 2. Ievērot skolotāju tiesības uz netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.
 3. Neaizskart citu skolēnu un pieaugušo tiesības un viņu likumīgās intereses, izmantojot savas tiesības.
 4. Mācīties atbilstoši savām spējām.
 5. Ievērot skolas nolikumu, skolas iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt skolu.
 6. Ievērot ugunsdrošības un ceļu satiksmes noteikumus, drošības noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un pārgājienos, skolas organizētajos pasākumos.
 7. Ievērot kārtību par kavējumu uzskaiti skolā.
 8. Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās.
 9. Sistemātiski gatavoties nodarbībām un izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē.
 10. Atbalstīt skolas tradīcijas.
 11. Saudzēt skolas vidi (skolas inventāru, mācību telpas, grāmatas).
 12. Būt pieklājīgam skolā un ārpus tās.
 13. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi , sabiedrību, valsts un skolas simboliem, latviešu valodu.
 14. Ievērot personīgās higiēnas prasības, neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
 15. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību.
 16. Obligāti apmeklēt visas mācību programmā paredzētās mācību stundas.
 17. Uz nodarbībām līdzi ņemt skolotāja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus, pamatskolas skolēniem dienasgrāmatas, kurām stundas laikā jāatrodas uz sola.
 18. Atrasties izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā.
 19. Uz sporta stundām ierasties sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām).
 20. Skolā, tās teritorijā un vietās, kur publiski tiek pārstāvēta skola neienest , neiegādāties, nelietot, neglabāt, nerealizēt alkoholu, tabakas izstrādājumus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles , šaujamieročus un aukstos ieročus, pirotehniku, nespēlēt azarta spēles.
 21. Ziņot skolas darbiniekiem par konstatētajiem nelaimes gadījumiem, par iepriekšminēto lietu ienešanu, lietošanu, par nepiederošu personu atrašanos un novērotu bīstamu situāciju skolā vai tās teritorijā.
 22. Piedalīties izglītības iestādes vides uzkopšanā un sakārtošanā.

 

 

 

 

V  Pamudinājumu un apbalvojumu sistēma skolā

 

Kas izskata /ierosina

/ realizē

Kārtība, kādā izskata skolēnu apbalvošanu

Tālākā iespējamā darbība

Priekšmeta skolotājs                / tehniskais darbinieks

Uzslava

Mutiska pateicība

Pateicība vecākiem

Pateicības, atzinības mācību un sabiedriskajā darbā

Rosina augstākiem apbalvojumiem

Klases audzinātājs

Uzslava

Mutiska  pateicība Pateicība vecākiem Atzinības vēstule

Rosina augstākiem apbalvojumiem

Bibliotekārs

Uzslavas par grāmatu saglabāšanu, aktīvu līdzdalību bibliotēkas pasākumos

Rosina augstākiem apbalvojumiem

Direktors

Skolas     iespēju     izmantošana     materiālo     balvu piešķiršanai,  ierosinājumu izskatīšana.

Atzinība   par   sasniegumiem    mācību    olimpiādēs, sportā, interešu izglītībā. Konkursu, projektu uzvarētāju sveikšana. Sportā - atzinības raksti, u. c. apbalvojumi.

Rosina   augstākiem   Gulbenes   novada domes apbalvojumiem.

Pedagoģiskā padome.

Goda rakstu piešķiršana

Rosina Gulbenes     novada  domes apbalvojumiem

Pašvaldība

Izskata jautājumus Gulbenes novada Domē

Pašvaldības kompetence.

 

VI  Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

 

 1. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā var piemērot šādus soda mērus:
  • mutisks aizrādījums;
  • rakstisks aizrādījums (piezīme dienasgrāmatā);
  • rakstisks ziņojums vecākiem;
  • direktora rīkojums.

Kas izskata

Kādas tiesības

Lēmumu fiksēšana

Skolotājs, tehniskais darbinieks

1.Mutiski aizrādīt.

2.Organizēt individuālās pārrunas.

Priekšmeta skolotājs/tehniskais darbinieks informē mutiski klases audzinātāju

Klases audzinātājs

1.Individuālās pārrunas.

2.Pārrunas klases kolektīvā.

3.Ieraksti dienasgrāmatā.

Ieraksti dienasgrāmatā.

Telefoniska vecāku informēšana.

Rakstiski ziņojumi vecākiem (dienasgrāmata, vēstule).

Saruna klātienē – klases audzinātāja + priekšmeta skolotājs + vecāks.

Individuālas sarunas ar skolas psihologu.

Direktors

1.Jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāja un viņa vecākiem.

2. Var ierosināt jautājuma izskatīšanu PP sēdē vai rakstīt iesniegumu  jautājumu tālākizskatīšanai sociālajam darbiniekam.

3.Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus neizmeklēt, bet ziņot tiesību sargājošām iestādēm .

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums.

Līguma noslēgšana starp skolu, izglītojamo un viņu vecākiem par konkrēti veicamo darbību un lēmuma izpildi.

Pedagoģiskās padomes sēde

Izskatīt pārkāpumu un ierosināt jautājuma tālāku izskatīšanu pašvaldības bāriņtiesā vai administratīvajā komisijā.

Lēmums PP sēžu protokolu grāmatā.

Pašvaldība/policija

Izskata jautājumu.

Pašvaldības/ policijas kompetencē.

VII   Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem

 1. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada sākumā un 2. semestra pirmajā nedēļā. Izglītojamie  ar parakstu apliecina to ievērošanu.
 2. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu klases audzinātājs veic ierakstu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
 3. Fizikas, ķīmijas , bioloģijas, informātikas un mājturības skolotājs iepazīstina izglītojamos ar kārtības noteikumiem kabinetā 1. un 2. semestra pirmajā mācību stundā un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Par noteikumu iepazīstināšanas faktu priekšmeta skolotājs veic ierakstus, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
 4. Sporta skolotājs iepazīstina izglītojamos  ar drošības noteikumiem un to ievērošanu sporta stundās 1. un 2. semestra pirmajā mācību stundā, pirms došanās uz sporta sacensībām un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Par noteikumu iepazīstināšanas faktu priekšmeta skolotājs veic ierakstus, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
 5. Pirms došanās klases ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos grupas vadītājs instruē izglītojamos  par kārtības noteikumiem, kuri jāievēro. Par noteikumu iepazīstināšanas faktu skolotājs veic ierakstus, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
 6. Par ugunsdrošību un elektrodrošību  izglītojamos informē klases audzinātājs vai profesionāla persona ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu iepazīstināšanas faktu klases audzinātājs veic ierakstus, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.
 1. Vismaz vienu reizi gadā klases audzinātājs instruē izglītojamos:
 • par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās;

7.2.par ceļu satiksmes drošību;

7.3.par drošību uz ledus;

7.4.par drošību uz ūdens;

7.5.par personas higiēnu un darba higiēnu;

7.6.par noteikumu iepazīstināšanas faktu skolotājs veic ierakstus, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.

VIII Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai (fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo)

 

 1. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai: fizisku vardarbību -visas darbības, kur mērķis ir nodarīt sāpes - grūstīšana, sišana, klupināšana u.c. darbības,

verbālu- vārdiski izteikumi ar mērķi sāpināt aizskart- apsaukāšana, ļauna izjokošana, apsmiešana,

emocionālu- izslēgšana no grupas, draudu izteikšana,

seksuālu- kad bērni un jaunieši tiek piespiesti iesaistīties seksuālās darbībās,

 izglītojamais informē par to klases audzinātāju vai skolas vadību , vai jebkuru skolas  darbinieku. Par to tiek ziņots izglītojamā vecākiem.

 1. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai,

izglītojamais , izvērtējot situāciju, sniedz palīdzību un ziņo jebkuram skolas  darbiniekam par notiekošo. Skolas darbinieks informē skolas vadību, reaģē, sniedz palīdzību  atkarībā no situācijas. Par notikušo tiek informēti izglītojamā vecāki.

 1. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība, var zvanīt:

Jaungulbenes pagasta bāriņtiesas tālruni 64497618

Gulbenes novada pašvaldības policijas tālruni 29297818

Jaungulbenes pagasta sociālā darbinieka tālruni 64497620

Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111

Noklusējot par pāri darījumiem, tiek stiprināta uzbrucēja varas apziņa- viņš saņem iedrošinājumu turpināt iesākto.

 1. Neviens nav pelnījis, lai viņam darītu pāri, un to nedrīkst atstāt bez ievērī

 

IX Skolas direktores, pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla

      vardarbība pret izglītojamo

 

 1. Ja skolas direktore vai skolotājs konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo:

      1.1. ģimenē – skolotājs ziņo skolas direktorei , savukārt, direktore - bāriņtiesai/  sociālam  darbiniekam ,

      1.2. starp skolasbiedriem :

        1.2.1. atkarībā no situācijas skolotājs  risina konfliktu starp izglītojamajiem uz vietas ,

        1.2.2.atkārtotu situāciju gadījumā skolotājs  ziņo konfliktā iesaistīto izglītojamo  vecākiem , cenšas rast risinājumu,

        1.2.3.atkārtoti skolotājs ziņo skolas direktoram, problēmas risināšanā tiek iesaistīts  atbalsta personāls,

     

  1.2.4.situācijai neuzlabojoties, skolas direktore, atbalsta personāls problēmas risināšanā iesaista iecirkņa pilnvaroto.

 

X  Skolas  direktores, pedagoga, darbinieka rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

 

 1. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

 1.1.  pedagogs informē direktori par izglītojamā uzvedību,

 1.2.  direktore nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā savā vai cita pedagoga klātbūtnē līdz vecāki ierodas skolā,

 1.3. direktore ziņo telefoniski izglītojamā vecākiem  par nepieciešamību nekavējoties ierasties skolā, ja vecāki nevar ierasties skolā, pieaicina  sociālo darbinieku vai bāriņtiesas darbinieku, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un  mācībās,

1.4. vecāku neierašanās gadījumā, direktore rakstiski nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi,

1.5. ja izglītojamā uzvedībā  nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, izveidojušās situācijas risināšanā direktore  informāciju nosūta pašvaldībai.

 

XI Skolas  direktores, pedagoga, darbinieka rīcība, izglītojamo akūtas  saslimšanas un traumu gadījumā

 1. Ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, sniedz pirmo palīdzību izglītojamajam skolā, informē vecākus.
 2. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, sniedz pirmo palīdzību līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, sazinās ar izglītojamā

    vecākiem. Vecāku telefonu numuri pieejami pie attiecīgās klases audzinātājās, lietvedes, e-klasē.

 1. Ja izglītojamais sūdzas par sliktu pašsajūtu, informē izglītojamā vecākus, aicina vecākus ierasties skolā pēc bērna. Ja vecāki nevar ierasties skolā vai nav iespējams sazināties ar vecākiem, tad, izvērtējot situāciju, nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi.

 XII  Skolas darbinieku rīcība, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto    atkarību izraisošas vielas

 

Pielikums Nr. 1

 “Kārtība jeb  rīcības plāns, ja tiek konstatēts vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas”

 

 

 

 

 

 

XIII  Īpašie gadījumi

 

 1. Par skolas īpašuma un citu īpašuma bojāšanu skolēns un viņa vecāki ir materiāli atbildīgi.
 2. Krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.
 3. Skolas evakuācijas plāns sadalīts pa stāviem un atrodas attiecīgā stāvā gaitenī.
 4. Operatīvo dienestu telefona numuri atrodas uz ziņojuma dēļa, evakuācijas plāniem, skolotāju istabā.
 5. Par evakuāciju no telpām atbild skolotāji, kas vada stundu.
 6. Nepiederošas personas skolā var atrasties tikai ar direktora atļauju.
 7. Aizliegts braukāt ar velosipēdiem, mopēdiem un citiem transporta līdzekļiem pa sporta laukumu un citām braukšanai neparedzētām vietām skolas teritorijā.
 8.  Aizliegts sēdēt vai novietot somas uz palodzēm.
 9. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, vērsties pie jebkura skolas darbinieka.

 XIV  Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos

 

 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt direktors, skolēnu pašpārvalde, pedagoģiskā padome, skolas padome un skolas dibinātājs.
 2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors.
 3. Par iepazīstināšanas faktu ar izmaiņām Iekšējās kārtības noteikumos klases audzinātājs veic ierakstu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu.

Saskaņots pedagoģiskās padomes sēdē

 1. 08. 2011. protokols Nr.1

Saskaņots Skolas padomes sēdē

01.09.2011. protokols Nr.1

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamie stājas spēkā ar apstiprināšanas dienu.

Direktore                                                                                 S.Puriņa

Labākie mācībās

labakie macibas

Gulbenes novada Gulbīša pamatskolas mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)